Hizmet Sözleşmesi

Anasayfa » Hizmet Sözleşmesi

İşbu Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”):

Bir tarafta;

(1) Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş, şirket merkezi Kaptanpaşa Mah. Yay Sokak No:72/B Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, Hafif Yük Taksi Mobil Teknoloji (“Hafif Yük Taksi”); ile

Diğer tarafta;

(2) Hafif Yük Taksi tarafından kurulan sanal platformlarda taşıma hizmeti (“Hizmet/ler”) veren, Hizmetler’in ifası için gereken ehliyetlere, yetki belgelerine, ruhsatlara, eğitim ve yeterliliklere sahip olduğunu Hafif Yük Taksi’ye bildiren gerçek ve tüzel kişiler (“HİZMET VEREN”)

Arasında kabul edilmek ve imzalamak suretiyle, Hafif Yük Taksi’nin sisteminde (“Yürürlük Tarihi”) akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de Hafif Yük Taksi ve Hizmet Veren ayrı ayrı “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

ŞÖYLE Kİ:

Hafif Yük Taksi, Hizmetler’in ifası için gereken ehliyetlere, yetki belgelerine, ruhsatlara, eğitim ve yeterliliklere sahip olduğunu HAFİF YÜK TAKSİ’ye bildiren HİZMET VEREN’ler ile taşıtmasını engelleyecek herhangi bir kısıtlama olmaksızın kendisine ait ya da taşıtma yetkisine sahip olduğu eşyaları (“Eşya”) taşıtmak isteyen kişileri (“HİZMET ALAN”) bir araya getiren; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca aracı hizmet sağlayıcı sıfatını haiz sanal bir teknoloji platformudur. HAFİF YÜK TAKSİ, aracı hizmet sağlayıcı olarak hizmetlerini, yazılım ve teknolojisi kendisine ait olan “www.hafifyuktaksi.com” internet sitesi (“Web Sitesi”) ve/veya Hafif Yük Taksi mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) (bundan sonra Web Sitesi ve Mobil Uygulama birlikte “Uygulama” olarak anılacaktır) üzerinden sunmaktadır.

ŞİMDİ, DOLAYISIYLA, yukarıdaki hususlar ve karşılıklı taahhütler ışığında Taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

1. TANIMLAR

Eşya: HİZMET ALAN’a taşıtmasını engelleyen herhangi bir kısıtlama olmaksızın ait olan ya da HİZMET VEREN’in taşıtma yetkisine sahip olduğu, HİZMET VEREN tarafından sunulan Hizmet’e konu malları;

ALICI: HİZMET ALAN tarafından belirlenen ve HİZMET VEREN’in Eşya’yı teslim edeceği üçüncü kişiyi;

HAFİF YÜK TAKSİ Müşteri Hizmetleri: HİZMET VEREN ya da HİZMET ALAN’nın sipariş aşamasında, eşyanın taşınmasında ya da taşınmasından sonra Hizmetler’e ilişkin destek alabilmek için arayabileceği çağrı merkezini;

Hizmet/ler: HİZMET VEREN’in Uygulama aracılığı ile HİZMET VEREN’e çeşitli araçlar (motosiklet, kamyonet, ve benzeri ulaşım araçları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanılarak sunulacak olan taşıma hizmetlerini;

Taşıma Bedeli: HİZMET VEREN tarafından sunulacak olan Hizmetler karşılığında, Uygulama üzerinden HİZMET ALAN’dan tahsilatı yapılan toplam ödemeden Hafif Yük Taksi Hizmet Bedeli çıkarıldıktan sonra HİZMET VEREN’e aktarılacak olan taşıma hizmet bedelini;

HİZMET ALAN :Hizmetler’e erişmek amacıyla Uygulama’yı kullanan, Eşya’yı taşıtmak isteyen, tüzel kişi veya 18 yaşından büyük gerçek kişiyi;

HİZMET ALAN Bilgileri: HİZMET ALAN’ın Hizmet talebi üzerine HİZMET VEREN ile paylaşılacak olan isim, unvan, alım noktası adresi, iletişim bilgileri, gönderi bilgileri, teslim noktası adresi ve HİZMET ALAN tarafından Uygulama üzerinden sisteme girilmiş olan tüm kişisel bilgiler ve diğer bilgileri;

HİZMET VEREN: Taşıma Bedeli karşılığında, Uygulama aracılığıyla sunulan Hizmetler’i ifa edecek olan, Hizmetler’in ifası için gereken izin, ehliyetler ve diğer belgelere sahip olduğunu belirten gerçek ve tüzel kişileri;

Uygulama: HİZMET VEREN ile HİZMET ALAN’ı bir araya getiren, HİZMET ALAN’ın Hizmet taleplerinin karşılanması amacıyla Uygulama üzerinden Hizmet taleplerinin HİZMET VEREN’e iletilmesini sağlayan ve HAFİF YÜK TAKSİ tarafından tasarlanmış olan, HAFİF YÜK TAKSİ’nin münhasır takdirinde olarak zaman zaman güncellenebilen ya da değiştirilebilen, tüm mali ve telif hakları HAFİF YÜK TAKSİ’ye ait Web Sitesi ve Mobil Uygulama’yı ifade eder.

2. HİZMET VEREN’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. HİZMET VEREN’in Uygulamaya Kayıt Olması

2.1.1. Uygulama’ya HİZMET VEREN olarak kaydolmak, HAFİF YÜK TAKSİ  tarafından talep edilen, Hafif Yük Taksi Hizmet Veren başvuru formu doldurmak ve formda bulunan belgelere sahip olduğunu taahhüt etmektedir. Kargo ile formda bulunan adrese gönderilmesini sağlayacaktır. Gönderilen belge ve bilgilerdeki değişiklikler derhâl HAFİF YÜK TAKSİ’ye bildirilecektir.

2.1.2. HİZMET VEREN, Hizmetler’i sağlamak için HAFİF YÜK TAKSİ tarafından belirlenen ve/veya mevzuatta öngörülen tüm lisanslara, belgelere, ruhsatlara, izinlere, onaylara ve yetkilere sahip olduğunu; ayrıca HAFİF YÜK TAKSİ’nin, Hizmetler’in kalitesini sağlamak amacıyla her zaman belgeleri kontrol etme ve ek taleplerde bulunma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.Aksi halde tüm sorumluluk ve cezai bedeller kullanıcı sözleşmesinde de olduğu gibi HİZMET VEREN’e aittir.

2.1.3. HİZMET VEREN, Hizmet’i hizmet verilen araç vasıtasıyla sunacak olması halinde ilgili aracı kullanmak için yeterli seviyede tecrübeye ve geçerli bir kullanım belgesine sahip olduğunu, ayrıca trafik kuralları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yasal düzenlemeye uygun olarak kullanacağını kabul beyan ve taahhüt etmektedir. HİZMET VEREN üçüncü kişilere ait bir araç vasıtasıyla Hizmetler’i sağlayacak olması durumunda bu aracı kullanmak için gerekli her türlü yasal izinlere sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.2. HİZMET VEREN Şifresi

2.2.1. Hizmet’in sağlanması amacıyla sınırlı olarak Uygulama’ya giriş yapabilmesi ve Uygulama’da yer alan bilgilere erişebilmesi için HİZMET VEREN’nin uygulamalara üyeliği sırasında vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifresi üzerinden uygulamaya giriş yapacaktır. HİZMET VEREN, kullanıcı adını ve şifresini gizli tutacağını, herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmayacağını, bu şifrenin yanlış kullanımından ya da çalınması/kaybolması hallerinden doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını, işbu maddenin ihlali ve/veya kullanıcı adı ve şifresinin hatalı kullanımı ya da çalınması/kaybolması hallerinde derhal HAFİF YÜK TAKSİ Müşteri Hizmetleri’ne bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.3. HİZMET VEREN ile HİZMET ALAN Arasında Hizmet İlişkisinin Kurulması

2.3.1. HİZMET VEREN’nİn, Uygulama çalışır ve çevrimiçi haldeyken HİZMET ALAN’nın Hizmet taleplerini, müsaitlik durumuna göre Uygulama üzerinden kabul etmesi sonucunda HİZMET VEREN ile HİZMET ALAN arasında Hizmet ilişkisi kurulmuş olur. HAFİF YÜK TAKSİ, aracı hizmet sağlayıcı olarak bu Hizmet ilişkisinin tarafı değildir.

2.3.2. HİZMET VEREN ile HİZMET ALAN arasında Hizmet ilişkisi kurulmuş olması durumunda HAFİF YÜK TAKSİ, HİZMET VEREN’e Uygulama aracılığıyla, Hizmet’in sunulabilmesi için alım noktası adresini ve gerekli TAŞITAN Bilgileri’ni Uygulama üzerinden sağlayacaktır. HİZMET VEREN, uygulama üzerinden HİZMET ALAN ile doğrudan iletişim kuracaktır

2.3.3. HİZMET VEREN, Hizmet ilişkisinin kurulması üzerine HİZMET ALAN’a Hizmet’i sunmak üzere belirtilen adrese doğru derhâl hareket eder.

2.4. HİZMET ALAN Bilgilerinin Gizliliği ve Korunması

2.4.1. HİZMET VEREN, başta HİZMET ALAN’nın kişisel verileri olmak üzere tüm HİZMET ALAN Bilgileri’ni:

(i) Her ne sebeple olursa olsun, işbu Sözleşme kapsamında Hizmet’i sunmak dışında herhangi bir amaçla kullanmayacağını,

(ii) Hiçbir şart altında üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için azami özeni göstereceğini ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını,

(iii) HAFİF YÜK TAKSİ tarafından öngörülen ve belirtilen amaçlar haricinde işlemesi halinde veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Kanun ve ilgili ikincil düzenlemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın mevzuattan doğan tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.4.2. HİZMET VEREN, işbu maddeler kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda HAFİF YÜK TAKSİ’nin itibar ve kâr kaybı ve ödemek zorunda kalacağı idari para cezaları dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, HAFİF YÜK TAKSİ ve HİZMET ALAN’nın her türlü zararından münhasıran sorumlu olacağını, bu zararları HAFİF YÜK TAKSİ’nin ilk talebi üzerine nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.5. HİZMET VEREN Tarafından Hizmetler’in Sunulması

2.5.1. HİZMET VEREN, Eşya’yı HİZMET ALAN tarafından belirlenen alım noktasından (“Teslimat Yeri”), HİZMET ALAN tarafından belirlenen zamanda teslim almak ve HİZMET ALAN tarafından belirlenen ALICI’ya, HİZMET ALAN tarafından belirlenen teslim noktasında teslim etmekle yükümlüdür.

2.5.2. HİZMET VEREN, Uygulama’da çevrimiçiyken HİZMET ALAN’dan gelen talepleri birkaç kez reddetmesinin HİZMET ALAN açısından olumsuz bir deneyim oluşturacağını ve HAFİF YÜK TAKSİ’nin itibarına zarar vereceğini kabul etmektedir. Dolayısıyla HİZMET VEREN, Uygulama’da çevrimiçi durumda iken, ret için haklı sebeplerin varlığı haricinde, tüm HİZMET ALAN taleplerini kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. HİZMET VEREN’nin işbu maddedeki yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, HAFİF YÜK TAKSİ’nin işbu Sözleşme’yi sebep göstermeksizin fesih hakkı ve HİZMET VEREN kullanıcı adı ve şifresini kullanım dışı bırakma hakkı saklıdır.

2.5.3. HAFİF YÜK TAKSİ, HİZMET ALAN’a karşı, HİZMET VEREN’nin davranışlarından, performansından, araçlarının bakımının takibinden ya da kontrollerinden ve Hizmet’in sunulmasından doğan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. HİZMET VEREN, HAFİF YÜK TAKSİ’nin, HİZMET ALAN ile HİZMET VEREN arasındaki Hizmet ilişkisinde taraf olmadığını ve bu bağlamda HİZMET ALAN ile HİZMET VEREN arasındaki Hizmet ilişkisi kapsamında, HİZMET ALAN veya üçüncü kişilerin talepleri sebebiyle zarara uğraması halinde HAFİF YÜK TAKSİ’nin her türlü zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.6. HİZMET VEREN’nin Uymakla Yükümlü Olduğu Kurallar

2.6.1. HİZMET VEREN, işbu Sözleşme süresince, Sözleşme kapsamında veya sonradan HAFİF YÜK TAKSİ tarafından belirlenen kurallara ve işbu Sözleşme’nin Ek-2’sinde yer alan “Taşıma Şartları”na istisnasız olarak uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.6.2. HİZMET VEREN, Hizmet’i sunduğu aracı her zaman temiz, bakımlı, teknik kontrol ve muayeneleri tam olarak yapılmış, ilgili mevzuata (örneğin, karayolunda seyreden bir araç ise karayolları trafik mevzuatı) uygun, güvenlik açısından gerekli tüm önlemler alınmış şekilde hazır tutacaktır.

2.6.3. HİZMET VEREN Eşya’nın, HİZMET ALAN’nın ve/veya HAFİF YÜK TAKSİ’nin zarara uğramasına sebebiyet verecek her türlü fiil ve davranıştan kaçınacaktır. HİZMET VEREN’nin işbu Sözleşme hükümlerine, uymakla yükümlü olduğu kurallara ve “Taşıma Şartları”na uygun davranmaması halinde meydana gelebilecek her türlü zarardan bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır. HAFİF YÜK TAKSİ’nin, HİZMET ALAN veya herhangi bir üçüncü kişinin zarara uğramasına ilişkin herhangi bir taleple muhatap olması ve müşteri memnuniyeti ilkesi çerçevesinde HİZMET ALAN’nın, Eşya’nın veya herhangi bir üçüncü kişinin uğradığı zararı karşılamak durumunda kalması halinde, HAFİF YÜK TAKSİ’nin karşıladığı zararın tamamını ve buna ek olarak uğradığı her türlü zararı HİZMET VEREN derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. HİZMET VEREN, HAFİF YÜK TAKSİ’nin, meydana gelen zararı, Taşıma Bedeli’nden mahsup etme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

2.6.4. HİZMET VEREN, Hizmet’i hukuka aykırı, kanun dışı amaçlar için sunmayacağını, aracı kesinlikle hasta, uykusuz, alkollü ve herhangi bir keyif verici maddenin etkisinde kullanmayacağını, bu yükümlülüklere aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde Sözleşme’nin derhâl feshedilebileceğini, her türlü zararın ve sorumluluğun kendisine yükleneceğini ve hakkında derhâl yasal işlem başlatılacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

2.7. Uygulama Üzerinden Yapılacak Yorum ve Puanlamalar

2.7.1. HİZMET ALAN, HİZMET VEREN’e, Uygulama aracılığı ile aldığı Hizmet’e puan verebilecektir.

2.7.2. HAFİF YÜK TAKSİ, HİZMET ALAN ile HİZMET VEREN arasındaki iletişime müdahil olmayacak ve ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilafta herhangi bir görev üstlenmeyecektir. Ancak HAFİF YÜK TAKSİ, yorumlarda yer alan ifadeleri, HAFİF YÜK TAKSİ’nin faaliyet konusuyla ilgili herhangi bir durumda HİZMET VEREN’nin onayı aranmaksızın üçüncü kişiler ile paylaşma hakkını saklı tutar. HAFİF YÜK TAKSİ, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, HİZMET ALAN tarafından bırakılan geri bildirim ve/veya yorumların içeriğinin genel ahlaka aykırı, küçük düşürücü nitelikte olması, bazı özel kişisel bilgiler içermesi, KVKK başta olmak üzere yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerini ve/veya HAFİF YÜK TAKSİ’nin şirket politikalarını ihlal etmesi halinde, herhangi bir sebep göstermeksizin, ilgili yorumları düzenleme ve kaldırma hakkına sahiptir.

2.7.3. HİZMET VEREN, Uygulama’ya erişim sağlamaya devam edebilmek için HAFİF YÜK TAKSİ tarafından belirlenecek ve yine HAFİF YÜK TAKSİ’nin takdirine bağlı olarak zaman zaman güncellenebilecek “ORTALAMA PUAN” seviyesinden aşağıya düşmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. HİZMET VEREN puanının, “ORTALAMA PUAN”ın altına düşmesi durumunda HİZMET VEREN’e, puanını yükseltmesi için makul bir süre verilebilir. HAFİF YÜK TAKSİ’nin münhasır takdirine bağlı olarak süre verilmişse HİZMET VEREN, verilen bu süre içerisinde puanını ortalama puanın üzerine yükseltmezse, Uygulama’ya erişime imkân sağlayan kullanıcı adı ve şifrenin kullanım dışı bırakılabileceğini kabul etmektedir.

2.7.4. HAFİF YÜK TAKSİ, HİZMET ALAN puanlamaları neticesinde, sürekli olumsuz puan ve yorum alan HİZMET VEREN’nin kullanıcı adını ve şifresini tamamen kendi takdirinde olmak üzere askıya alma veya doğrudan iptal etme hakkını haizdir. HİZMET VEREN, bu madde uyarınca HAFİF YÜK TAKSİ’nin işbu Sözleşme’yi feshetme veya kullanıcı adı ve şifresini kullanım dışı bırakma hakkı olduğunu ve bu konuda herhangi bir itirazda bulunma hakkının bulunmadığını beyan ve kabul etmektedir.

2.8. Güncellemeler ve Konum Hizmetleri

2.8.1. HİZMET VEREN, kendisine ait ve aktif olarak kullanmakta olduğu cep telefonu ve/veya tablete indireceği Uygulama’ya ya da Uygulama’ya erişim sağladığı cihaz güncellemeleri takip edeceğini, kullandığı cep telefonu ve/veya tablete indireceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Uygulama ve tarayıcılara ilişkin yenilik ve güncellemelerin indirilmemesinden kaynaklanacak HİZMET ALAN memnuniyetsizlikleri münhasıran HİZMET VEREN’nin sorumluluğundadır ve HİZMET VEREN, bu sebeple HAFİF YÜK TAKSİ’nin uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.8.2. HİZMET VEREN, coğrafi konum bilgilerinin, Hizmet’in sağlanması amacıyla, kendisine ait olsun ya da olmasın, aktif olarak kullanmakta olduğu cep telefonu ve/veya tablet aracılığıyla HAFİF YÜK TAKSİ’ye iletileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu kapsamda HİZMET VEREN, coğrafi konumu dâhil olmak üzere kişisel verilerinin:

(i) Uygulama’ya giriş yaptığı ve Uygulama üzerinden HİZMET ALAN taleplerini almak üzere çevrimiçi olduğu zaman ve HİZMET ALAN’a Hizmet verdiği aşamada HAFİF YÜK TAKSİ tarafından izleneceğini;

(ii) Uygulama aracılığı ile Hizmetler’in sağlanmasından önceki ve Hizmetler’in sağlanması aşamalarında Hizmet’i talep eden HİZMET ALAN’lara ve ayrıca Hizmetler’in sunulması için gerekli olduğu ölçüde üçüncü kişilerle paylaşabileceğini kabul etmektedir.

 3. ÖDEME

3.1. Ödeme Koşulları

3.1.1. HİZMET VEREN’        e gerçekleştirdiği her bir Hizmet için Taşıma Bedeli ödemesi yapılacaktır. HAFİF YÜK TAKSİ hizmet ödemelerini HİZMET ALAN’dan nakit, banka transferi ve/veya kredi kartı ile alacağından; nakit ödemeleri HİZMET VEREN ödemenin yapıldığı gün veya 1(Bir) iş günü içerisinde HAFİF YÜK TAKSİ hesabına hizmet komisyon bedelini yatıracağını beyan ve taahhüt eder.Banka transferi ve/ veya kredi kartı ile yapılan ödemelerde hizmet ödemesi HAFİF YÜK TAKSİ hesabına yatırılmasını takip eden 3(ÜÇ) iş günü içerisinde hizmet komisyonu kesildikten sonra HİZMET VEREN hesabına yatırılacaktır. Ödemeler yalnızca HAFİF YÜK TAKSİ ve/veya HAFİF YÜK TAKSİ’nin yetkilendirdiği ödeme kuruluşunca tahsil edilecektir.

3.1.2. Uygulama aracılığıyla sunulan Hizmetler, HİZMET VEREN tarafından doğrudan HİZMET ALAN’a sunulmaktadır. HİZMET VEREN, tüzel kişilik olması durumunda işbu Hizmetler’e dair faturayı, gerçek kişi olması durumunda ise ilgili alındı makbuzu ya da sair geçerli ödeme alındı belgesini HİZMET ALAN’a ibraz etmekle yükümlüdür. HAFİF YÜK TAKSİ, işbu Hizmet ilişkisinde taraf değildir, bu bağlamda fatura ve sair ödeme belgesinin sunulmasında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. HAFİF YÜK TAKSİ yalnızca HİZMET VEREN’den aldığı hizmet komisyon faturası kesmekle yükümlüdür.

3.1.3. HİZMET VEREN, sunduğu Hizmet nedeniyle doğan her türlü verginin ödenmesinden bizzat sorumludur.

3.2. Sigorta ve Yetki Belgesi Zorunluluğu

3.2.1. HİZMET VEREN, işbu Sözleşme’nin kabul edilip imzalandığı tarihten itibaren Sözleşme’nin geçerli olduğu ve Hizmet verdiği süre boyunca, Hizmet sunmakta kullandığı aracı kullanmaya ve Hizmet’i sunmaya yetkili olduğunu, Hizmet’e ve bu aracın tüm zorunlu sigortalarına ve kullanımına dair yetki, ruhsat ve izinlerine sahip olduğunu beyan, taahhüt ve kabul etmektedir.

4. HAFİF YÜK TAKSİ MARKASI’NIN KORUNMASI

4.1.HİZMET VEREN, Sözleşme süresince HAFİF YÜK TAKSİ’nin itibarını ve HAFİF YÜK TAKSİ’nin marka değerini zedeleyecek faaliyetlerde bulunmayacağını, bu bağlamda özellikle HAFİF YÜK TAKSİ’nin çalışma düzenine ve hizmet standartlarına uygun hareket edeceğini taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1.Uygulama’ya ilişkin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (“Fikri Mülkiyet”) HAFİF YÜK TAKSİ’ye aittir. HİZMET VEREN, HAFİF YÜK TAKSİ Hizmetler’ini, Uygulama ve HAFİF YÜK TAKSİ’ye ait bilgileri ve HAFİF YÜK TAKSİ’nin Fikri Mülkiyet’ini ticari amaçlarla kullanamaz. HİZMET VEREN, HAFİF YÜK TAKSİ’nin izni olmaksızın, HAFİF YÜK TAKSİ’nin Fikri Mülkiyet’ini çoğaltamaz, dağıtamaz, bunlardan türemiş çalışmalar ve tersine mühendislik faaliyetleri yapamaz veya hazırlayamaz ve de Uygulama’da yer alan hiçbir bilgiyi listeleyemez ve endeksleyemez. HAFİF YÜK TAKSİ’nin Fikri Mülkiyet’i, HAFİF YÜK TAKSİ ticari markaları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.2.İşbu Sözleşme kapsamındaki hiçbir hüküm, HAFİF YÜK TAKSİ’nin sahibi olduğu herhangi bir fikri ve/veya sınai hakkın devri neticesini doğurmayacak olup; Sözleşme öncesinde, süresince ve/veya sonrasında Uygulama ve HAFİF YÜK TAKSİ Hizmetleri ile ilgili var olan ve doğacak bütün haklar HAFİF YÜK TAKSİ’ye aittir. Bu kapsamda HİZMET VEREN, Uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri, HAFİF YÜK TAKSİ’nin sahibi olduğu yazılımları, markaları ve adları/unvanları, kullandığı sembolleri, logo ve işaretleri ile HAFİF YÜK TAKSİ’nin sahibi olduğu diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını aynen ya da bunlarla karışıklık ve/veya haksız rekabet yaratacak derecede benzerlerini hiçbir şekil ve şart altında kullanmayacağını, tescil ettirmeyeceğini, onlar üzerinde hak iddia etmeyeceğini ve HİZMET VEREN çalışanları, işverenleri, yöneticileri, ortakları ve/veya yüklenicilerinin de bu taahhütlere uygun hareket etmesini sağlayacağını kabul eder.

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6.1. HİZMET VEREN, HAFİF YÜK TAKSİ’nin çalışanları, paysahipleri, yöneticileri, temsilcileri ve danışmanları tarafından HİZMET VEREN’e işbu Sözleşme süresince sözlü, yazılı veya başka bir şekilde açıklanan veya HİZMET VEREN’nin başka bir surette öğrendiği, HAFİF YÜK TAKSİ’nin her türlü ticari bilgileri; finansal bilgileri; teknik ya da fiyatlandırma bilgileri; ticari sırları; HAFİF YÜK TAKSİ’nin üçüncü kişilerle olan sözleşmesel ve sözleşmesel olmayan her türlü ilişkileri ve bu ilişkilerin detayları; iş, ürün, satış, pazarlama, büyüme diğer her türlü ticari stratejileri; iş planları; geçmiş projelerine ve işlerine ilişkin ödeme, maliyet, fiyat ve kâr bilgileri; müşterileri, yatırımcıları, potansiyel yatırımcıları, sponsorları ve iş ortakları ve de bunlarla olan ilişkilerin detayları; HAFİF YÜK TAKSİ’nin üçüncü kişilere vermiş olduğu her türlü taahhütleri; piyasa verileri; personeli, yetkilileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları ve HAFİF YÜK TAKSİ ile ilişkili üçüncü kişiler ile ilgili, becerileri, uzmanlıkları, deneyim ve ücretleri gibi başta kişisel veriler olmak üzere her türlü bilgileri; know-how; formülleri; işlemleri; tasarımları; fotoğrafları; çizimleri; fikirleri; örnekleri ve diğer her türlü fikri ya da sınai mülkiyete konu eser, marka, tasarım ve patentleri dahil fakat bunlarla da sınırlı olmamak üzere HAFİF YÜK TAKSİ ile ilgili her türlü bilgi, doküman, veri, kayıt ve görüşleri (“Gizli Bilgi”), HAFİF YÜK TAKSİ’nin yazılı onayını almaksızın açıklamayacak veya burada belirtilen sunulma amacı dışında kullanmayacak ve iyiniyetle gizli tutacaktır.

6.2. HİZMET VEREN, işbu Sözleşme süresi içinde ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden süre boyunca (en az 2 yıl boyunca ve her halükarda HAFİF YÜK TAKSİ’nin söz konusu bilginin gizli kalmasındaki menfaati devam ettiği süre boyunca), söz konusu Gizli Bilgi’leri daima ve kesin olarak gizli tutacağını ve bunları üçüncü şahıslara açıklamayacağını ve bu Gizli Bilgi’ler ile ilgili olarak yetkisiz üçüncü şahıslarla konuşmayacağını ve bu Gizli Bilgi’leri işbu Sözleşme’nin gerektirdiği durumlar dışında hiçbir amaç ve sebeple kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. İşbu Sözleşme’nin gizliliğe ilişkin hükümleri aşağıdaki durumlarda uygulanmaz:

(i) Bu hüküm ihlal edilmeksizin, bilginin ilk sunulduğu zamanda, söz konusu bilginin hali hazırda sunulan Taraf’ın bilgisi dâhilinde olması;

(ii) Bu hüküm ihlal edilmeksizin, kamuya açık olması veya kamuya açık hale gelmesi; veya

(iii) Bilginin (a) mevzuat veya adli ya da idari makam kararı uyarınca; (b) bir dava ya da yargılamada veya kovuşturma yahut soruşturmada kullanılmak üzere açıklanmış olması durumunda.

6.4.HAFİF YÜK TAKSİ, HİZMET VEREN’in kişisel verilerini “HAFİF YÜK TAKSİ Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”nde belirtilen şekilde KVKK’ye uygun olarak işlemektedir.

7. REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

7.1.HİZMET VEREN, işbu Sözleşme süresince ve işbu Sözleşme sona erdikten sonraki 2 (iki) yıl boyunca, HAFİF YÜK TAKSİ’nin iş modeli ile rekabet halinde olabilecek herhangi bir şirket kurmayacağını ve herhangi bir iş yapmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

7.2.HİZMET VEREN, Uygulama üzerinden iletişime geçtiği HİZMET ALAN’lar ile herhangi başka bir platform üzerinden veya doğrudan iletişim kurmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

8. BEYANLAR VE TAAHHÜTLER

8.1. HİZMET VEREN, işbu Sözleşme hükümlerinin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart veya genel işlem şartı içermediğini, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil etmediğini, mevzuata uygun olarak hazırlandığını kabul ve beyan etmektedir. HİZMET VEREN işbu Sözleşme’nin akdedilmesi sürecinde HAFİF YÜK TAKSİ ile müzakere etme hakkına sahiptir; bu bağlamda işbu Sözleşme ile ilgili değişiklik taleplerini HAFİF YÜK TAKSİ’ye iletebilir. HAFİF YÜK TAKSİ tarafından söz konusu değişiklik talepleri incelendikten sonra Taraflar arasında bir müzakere süreci başlayacak ve Sözleşme bu müzakere süreci sonunda Taraflar’ın üzerinde mutabık kaldığı haliyle akdedilecektir.

8.2. HİZMET VEREN, Sözleşme tarihi itibari ile, aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt etmektedir:

(i) Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ifa ederken tüm yasalara, uygulamalara, yönetmeliklere, kurallara ve diğer mevzuat hükümlerine uyacağını;

(ii) İşbu Sözleşme’yi akdetmek ve yerine getirmek için gerekli tüm yetkileri haiz olduğunu;

(iii) İşbu Sözleşme’yi akdedenlerin kendi adına hareket ettiğini ve usulüne göre yetkilendirilmiş olduğunu;

(iv) İşbu Sözleşme’nin hukuka uygun, geçerli ve yükümlülüklerinin bağlayıcı olduğunu ve hükümlerinin ilgili Taraf için uygulanır olduğunu;

(v) İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi ve uygulanabilmesi için başka hiçbir kişinin onayının alınmasının gerekli olmadığını;

(vi) İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi ve ifa edilmesinin kendisinin taraf olduğu veya kendisi bakımından bağlayıcı olan başka bir sözleşmeyi ihlal etmediğini veya bağlayıcı olan veya işleri, mülkleri veya varlıklarının tabi olduğu ilgili hukuku ihlal etmediğini;

(vii) İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemleri önemli ölçüde ve olumsuz olarak etkileyebilecek, kendisine karşı açılmış hiçbir dava, iddia, şikayet veya idari ve kanuni kovuşturma olmadığını; ve

(viii) İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemleri ifa etmesini önemli ölçüde veya olumsuz olarak etkileyebilecek başkaca hiçbir yükümlülüğünün mevcut bulunmadığını.

9. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

9.1. HİZMET VEREN, istediği anda ve sebep göstermeksizin HAFİF YÜK TAKSİ üyeliğini info@hafifyuktaksi.com adresine e-posta atarak sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak HİZMET VEREN’in iptal anına kadar kazandığı haklar ve yüklendiği sorumluluklar saklı kalacaktır. HAFİF YÜK TAKSİ, üyelik sona erdikten sonra dahi, ilgili mevzuatlar gereği elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtları işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklayacaktır.

9.2. HAFİF YÜK TAKSİ işbu Sözleşme’yi her zaman herhangi bir sebep göstermeksizin feshetme ve kullanıcı adı ve şifrelerini kullanım dışı bırakma veya askıya alma hakkına sahip olacaktır. Sözleşme’nin feshedilmesi halinde HİZMET VEREN yalnızca o ana kadar Sözleşme kapsamında hak kazandığı Taşıma Bedeli’ni talep edebilecektir. Ancak HİZMET VEREN, HAFİF YÜK TAKSİ’nin herhangi bir zarara uğramış olması halinde ilgili zararı Taşıma Bedeli’nden mahsup etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9.3.HAFİF YÜK TAKSİ özellikle aşağıdaki hallerde derhal ve herhangi bir sebep göstermeksizin, tamamen kendi takdirinde olmak üzere HİZMET VEREN’in işbu Sözleşmenin kullanıcı adını ve şifreyi kullanmasını engelleyebilir ya da sınırlayabilir:

(i) HİZMET VEREN’in işbu Sözleşme hükümlerini ve Taşıma Şartları’nı ihlali halinde;

(ii) HİZMET VEREN’in, HAFİF YÜK TAKSİ’nin itibarını, Hizmetler’in kalitesini ya da HİZMET ALAN ile HAFİF YÜK TAKSİ arasındaki güven ilişkisini zedeleyecek bir eylemde bulunması durumunda; veya

(iii) HİZMET VEREN’in, HAFİF YÜK TAKSİ’nin markalarına, itibarına ya da ticari faaliyetine zarar verecek herhangi bir eylemde bulunması hallerinde.

9.4.Bu kapsamda yapılacak Sözleşme’nin feshi işlemi Uygulama üzerinden TTK m. 18/3 uyarınca herhangi bir fesih bildirimine gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir. Taraflar bu noktada fesih işleminin gerçekleşmesine ilişkin ispatın HAFİF YÜK TAKSİ’nin kayıtlarıyla da gerçekleştirilebileceğini; bu durumun HİZMET VEREN’in ispat yükünü ortadan kaldırmadığını ve işin doğası gereği gerekli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

10. TEMLİK

10.1.Aksi işbu Sözleşme’de belirtilmedikçe, işbu Sözleşme ile HİZMET VEREN’e sağlanan haklar ve yükümlülükler HAFİF YÜK TAKSİ’nin önceden yazılı onayı alınmaksızın temlik ve devir edilemez veya elden çıkarılamaz.

11. BİLDİRİMLER

11.1. Kanunda veya işbu Sözleşme’de aksi öngörülmedikçe, bir Taraf’ça diğerine gönderilecek işbu Sözleşme ile ilişkili herhangi bir bildirim HİZMET VEREN’e yöneltilmişse HİZMET VEREN’nin HAFİF YÜK TAKSİ’nin aşağıda belirtilen adrese (taahhütlü posta, kurye veya daha sonra bu maddede sayılan diğer yöntemlerde gönderilmek üzere e-posta yoluyla) gönderilecektir:

E-posta: info@hafifyuktaksi.com
Adres: Kaptanpaşa Mah. Yay Sok. No: 72/B Beyoğlu/İstanbul

11.2. Aşağıdaki şekilde gönderilen bildirimler, aşağıdaki tarihlerde ulaşmış sayılacaktır:

(i) Kurye yoluyla gönderilmişse: kuryenin adrese teslim ettiği tarihte;

(ii) Taahhütlü mektup yoluyla gönderilmişse: iadeli taahhütlü posta alındı belgesinin kaydedildiği tarihte; veya

(iii) E-posta yoluyla gönderilmişse: e-postadaki bilgileri içeren yazılı belgenin kurye veya taahhütlü mektupla gönderilmesini takiben bunların teslim alındığı tarihte.

12. BÖLÜNEBİLİRLİK

12.1.İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümleri bu durumdan etkilenmeyecek ve yürürlükte kalan her bir hüküm en geniş kapsamıyla geçerli ve uygulanabilir olacaktır. Kısmi geçersizlik durumunda, Taraflar geçersiz veya uygulanmaz hükmün yerini Taraflar’ın işbu Sözleşme kapsamında korunması arzu edilen menfaatlerinin korunmasına en iyi şekilde imkân verecek geçerli ve uygulanabilir bir hüküm ile değiştirmeyi kabul etmektedirler.

13. ORTAKLIK

13.1. HAFİF YÜK TAKSİ, Kanun ve Yönetmelik uyarınca Türkiye’de yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcıdır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin hiçbir hükmünün, aksi işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmedikçe, Taraflar arasında herhangi bir ortaklık, acentelik, işçi-işveren, danışmanlık, komisyonculuk veya benzer bir ilişki yaratmadığını, Taraflar’ın birbirinden bağımsız birer tüzel veya gerçek kişi olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

13.2.HİZMET VEREN, hiçbir şart altında HAFİF YÜK TAKSİ adına ve hesabına işlem yapmaya yetkili kılınmamıştır.

14. TEK BİR SÖZLEŞME

14.1.İşbu Sözleşme ve ekleri, işbu Sözleşme’de belirtilen diğer belgelerle birlikte işbu Sözleşme’nin konusu bakımından Taraflar arasındaki tüm anlaşmaları içerir ve daha önceden hazırlanan tüm mutabakatlar, sözleşmeler, beyanlar, konuşmalar ve yazışmaları ilga etmektedir.

15. DEĞİŞİKLİK

15.1.HAFİF YÜK TAKSİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Sözleşme’yi, herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. Yapılan değişiklikler, Web Sitesi ya da Mobil Uygulama üzerinde yayımlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer. HİZMET VEREN’in Sözleşme’nin değiştirilmiş haliyle bağlı olmayı arzu etmemesi halinde Sözleşme’yi feshetme yahut ilgili değişikliklere ilişkin revizyon taleplerini HAFİF YÜK TAKSİ’ye ileterek yeni bir müzakere süreci başlatma hakkı saklıdır.

16. FERAGAT VE HAKLARIN KULLANILMASI

16.1.İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hak veya imtiyazın HAFİF YÜK TAKSİ tarafından kullanılmaması veya kullanılmasının gecikmesi HAFİF YÜK TAKSİ’nin söz konusu hak veya imtiyazdan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

17. MÜCBİR SEBEP

17.1.Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda HAFİF YÜK TAKSİ, işbu Sözleşme ile kararlaştırılan yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep durumunda HAFİF YÜK TAKSİ’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; HAFİF YÜK TAKSİ’nin kontrolü haricinde ve HAFİF YÜK TAKSİ’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemeyeceği, kaçınılamayacak olaylar ve HAFİF YÜK TAKSİ’nin Sözleşme’den doğan borçlarının ifasını imkansız kılan ya da aşırı güç bir duruma getiren bütün olaylar olarak yorumlanacaktır.

18. SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI

18.1.Emprevizyon teorisi kapsamında Sözleşme’nin uyarlanmasının gerekmesi halinde İşbu Sözleşme’nin değişen koşullara ne şekilde uyarlanacağını takdir yetkisi HAFİF YÜK TAKSİ’ye ait olacaktır.

19. SEÇİMLİK HAK VE YETKİLERİN KULLANILMASI

19.1.Sözleşme’de seçimlik hak veya yetki bulunduğu durumlarda bu hak veya yetkiler HAFİF YÜK TAKSİ tarafından kullanılacaktır.

20. YÜRÜRLÜK VE DELİL SÖZLEŞMESİ

20.1.2 İşbu Sözleşme, www.hafifyuktaksi.com Web Sitesi’nde ya da Mobil Uygulama üzerinde HİZMET VEREN üyelik oluşturulması esnasında ve HİZMET VEREN’in iş bu sözleşmeyi imzalaması ile yürürlüğe girer. HİZMET VEREN, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda HAFİF YÜK TAKSİ’nin kullandığı uygulama veri tabanlarında, sunucularında tutulan elektronik ve sistem kayıtların, HAFİF YÜK TAKSİ ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; işbu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İşbu delil sözleşmesi kapsamında HİZMET ALAN’ın ispat gücünü herhangi bir şekilde ortadan kaldırmamak amacıyla HİZMET ALAN’ın herhangi bir adli süreçte HAFİF YÜK TAKSİ kayıtlarında tutulan delillere erişim hakkı saklıdır.

21. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

21.1. İşbu Sözleşme Türk kanunlarına göre imzalanmış; Türk kanunlarına tabi olacak ve Türk kanunlarına göre yorumlanacaktır.

21.2. Bu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşme’yle ilişkili olan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

Ek-1: HİZMET VEREN Olarak Kayıt Olmak İçin Gereken Belgeler
Ek-2: Taşıma Şartları
Ek-3: Finansal Şartlar

EK-1: HİZMET VEREN OLARAK KAYIT OLMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

HAFİF YÜK TAKSİ sistemine üye olmak isteyen HİZMET VEREN’lerden birtakım belgeler ve bilgiler talep edilmektedir. Bu kapsamda Uygulama’ya, HİZMET VEREN olarak kayıt olmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri HAFİF YÜK TAKSİ’ye sunmakla yükümlüdür:

Tacir veya Esnaf Olmayan Gerçek Kişiler

– Kimlik fotokopisi,
– Ehliyet fotokopisi,
– Adli sicil kaydı,
– Elektronik Posta Adresi.

Tacir veya Esnaf Olan Gerçek Kişiler

– Kimlik fotokopisi,
– Adli sicil kaydı,
– Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası.

Tüzel Kişiler

– Ticaret unvanı,
– MERSİS numarası,
– Merkez adresi,
– Tebligata elverişli KEP adresi,
– Hizmet, bir araç kullanmak suretiyle sunulacaksa, bu aracı sürmeye uygun sınıfta geçerli güncel ehliyet fotokopisi,
– Hizmet verilecek aracın güncel ruhsat fotokopisi,
– Geçerli, güncel zorunlu yetki ve sigorta belgelerinin fotokopileri,

HAFİF YÜK TAKSİ’nin tüm bu belgelerin yanı sıra başkaca belgeler talep etme hakkı saklıdır.

EK-2: TAŞIMA ŞARTLARI

HİZMET VEREN, Taşıma Şartları’na istisnasız olarak uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

1. HİZMETE İLİŞKİN KURALLAR

1.1. HAFİF YÜK TAKSİ TARİFELERİ

HİZMET ALAN’ın uygulamada yük ve eşyasını taşıtacağı adresle arasında hesaplanan km ve hizmet süresinin hesaplanması ile oluşturulan Hafif yük taksi tarifesi ile onaylanan taşıma siparişleri, Uygulama ekranında onaylandıktan sonra  teslim alınmalı, hemen yola çıkılarak ekranda belirtilen süre içinde teslim edilmelidir. Bu tarifede HİZMET VEREN sadece ilgili müşterinin taşımasını yapmalı ve HİZMET VEREN’in aracında başka bir müşterinin Eşya’sı olmamalıdır.

1.2. HİZMET VEREN’İN SORUMLULUKLARI

1.2.1. Teslimat Süresi

HAFİF YÜK TAKSİ Uygulaması’nda tek tarife sunulmaktadır. HİZMET VEREN’ler, HİZMET ALAN’ın onayladığı tarife doğrultusunda teslimat gerçekleştirmekle yükümlüdür.

1.2.2. Siparişin İptali

Sözleşme şartları saklı kalmak üzere; HİZMET VEREN, onayladığı bir siparişi iptal etmesi ya da haklı bir sebep göstermeksizin siparişi teslim almaması halinde, HAFİF YÜK TAKSİ’nin yönlendireceği ve/veya HİZMET ALAN’ın bulacağı yeni HİZMET VEREN’nin Taşıma Bedeli farkını ödemeyi kabul eder. HİZMET VEREN, HAFİF YÜK TAKSİ’de bakiyesinin bulunması durumunda, bu ücret farkının hesabından düşmesini kabul eder.Bakiye bulunmaması durumunda HAFİF YÜK TAKSİ’nin belirlediği sürede ödeme yapmayı kabul eder.

1.2.3. Teslim Alırken

HİZMET VEREN Eşya’yı teslim almadan önce; Eşya, ambalajı hiç açılmamış sıfır bir ürün ise, kutunun hasarsız teslim alındığından emin olmak için CEP TELEFONU ile fotoğraf çekmekle yükümlüdür. Taşınacak eşya ikinci el ise, eşyanın hasarsız teslim alındığından emin olmak için Eşya’nın kutulu ve kutusuz fotoğrafını CEP TELEFONU ile fotoğraf çekmek zorundadır. HİZMET VEREN tarafından çekilen fotoğraflar HİZMET VERENLERCE saklanacak olup HAFİF YÜK TAKSİ istemesi durumunda HİZMET VEREN’lerce HAFİF YÜK TAKSİ’ye sunulacaktır.

HİZMET VEREN’ler Eşya’ları kattan teslim alacağını ve yine kata teslim edeceğini müşteri talebi doğrultusunda HİZMET VEREN’İN belirleyeceği bedel ile kabul eder. Diğer taşımalarda, Eşya HİZMET ALAN’dan araç yanında teslim alınır, ALICI’ya araç yanında teslim edilir. Ancak “kata teslimat” olarak belirtilen Eşya’ları kattan teslim alarak kata teslim edeceğini kabul eder.

1.2.4. Teslim Ederken

HİZMET VEREN Eşya’yı teslim ederken; taşınan eşya, ambalajı hiç açılmamış sıfır bir ürün ise kutunun hasarsız teslim edildiğini kanıtlamak için CEP TELEFONU ile fotoğrafını çekmekle yükümlüdür. Taşınan eşya ikinci el ise, Eşya’nın hasarsız teslim edildiğini kanıtlamak için Eşya’nın kutulu ve kutusuz fotoğrafını CEP TELEFONU ile çekmek zorundadır. HİZMET VEREN tarafından çekilen fotoğraflar HİZMET VERENLERCE saklanacak olup HAFİF YÜK TAKSİ istemesi durumunda HİZMET VEREN’lerce HAFİF YÜK TAKSİ’ye sunulacaktır.

Aksi halde, HİZMET ALAN hasar bildirimi yaptığında sorumluluk HİZMET VEREN’e aittir.

HİZMET VEREN’ler Eşya’ları kata teslim alacağını ve yine kata teslim edeceğini müşteri talebi doğrultusunda HİZMET VEREN’İN belirleyeceği bedel ile kabul eder. Diğer taşımalarda, Eşya HİZMET VEREN’lerden araç yanında teslim alınır, ALICI’ya araç yanında teslim edilir.

1.2.5. Onay Süreçleri

HİZMET VEREN’nin hizmeti HİZMET ALAN’ın hizmet talebi oluşturduktan sonra onaylamasını Uygulama üzerinden beyan etmesi gerekmektedir.

1.3. BEKLENMEYEN DURUMLAR

1.3.1. Beklenmeyen Durumlar

Beklenmeyen durumlar (kaza, hastalık vb.) nedeniyle, Hizmet vermeyi kabul eden HİZMET VEREN tarafından Eşya’nın teslim edilmesi mümkün olmadığında, HİZMET VEREN durumu derhal HAFİF YÜK TAKSİ Müşteri Hizmetleri’ne haber vermekle yükümlüdür. HİZMET VEREN, beklenmeyen duruma ilişkin belgeleri (kaza raporu, sağlık raporu vb.) HAFİF YÜK TAKSİ’ye ibraz etmek zorundadır. Beklenmeyen durum nedeniyle Eşya’nın hasar görmesi halinde, ortaya çıkan zarardan kusuru nispetinde HİZMET VEREN sorumludur. Eşya, beklenmeyen durum nedeniyle herhangi bir zarar görmediyse ve teslime elverişli ise; HİZMET VEREN’e en yakın konumdaki bir başka HİZMET VEREN, ilgili Eşya’yı HİZMET VEREN’den teslim almak ve ALICI’ya teslim etmek üzere görevlendirilir.

1.3.2. Kayıp ve Çalıntı Durumları

HİZMET VEREN, teslim aldığı Eşya’nın kaybolması ya da çalınması halinde, HAFİF YÜK TAKSİ Müşteri Hizmetleri’ni derhâl arayıp durumu bildirecek ve ardından en yakın polis merkezine giderek ifade verecektir. HİZMET VEREN, duruma ilişkin polis/savcılık ve sorgu/ifade tutanaklarını HAFİF YÜK TAKSİ ile eksiksiz olarak paylaşmakla yükümlüdür. Şüpheli durumlarda ve kayıp, çalıntı, kaza halleri vb. sebeplerle ortaya çıkan zarardan, kusuru nispetinde HİZMET VEREN sorumludur.

1.4. İŞLEYİŞE DAİR DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR

1.4.1 HİZMET VEREN, Hizmet Bedeline ek olarak, HİZMET ALAN’ın talebi doğrultusunda kattan teslim alma ve kata teslim etme Ücreti, ücretli yerlere giriş ücreti(ambar vs.), otopark, otoban ve köprü ücretleri dışında hiçbir surette ekstra ücret talep edemez.

1.4.2 HİZMET VEREN bir siparişi onayladıktan sonra, o sipariş için müşteriye doğrudan hizmet veremez. Aksine durumun tespiti halinde, Sözleşme derhal feshedilir.

1.4.3HİZMET VEREN’in telefonunun daima ulaşılabilir olması gereklidir. HİZMET VEREN bir siparişi onayladıktan sonra, o siparişi teslim edene kadar konum servisini kapatmaz, uygulamanın ya da telefonun sürekli açık olması gerekir. (Seyir halinde iken telefonu mutlaka araç şarjına takılı olmalı ya da yanında Powerbank bulundurmalıdır.)

1.4.4 HİZMET VEREN adrese ulaştığında adreste kimsenin olmadığını tespit ederse, sırası ile şu kişileri aramakla yükümlüdür: (i) Teslim alınacak ya da teslim edilecek kişi, (ii) HAFİF YÜK TAKSİ destek ekibi. HAFİF YÜK TAKSİ destek ekibinden onay almadan adresten ayrılamaz.

1.4.5 Taşıma hizmeti esnasında bir kaza ya da hasar meydana gelmesi durumunda, derhal HAFİF YÜK TAKSİ destek ekibinin aranması ve detaylı bilgi verilmesi gereklidir. HAFİF YÜK TAKSİ gerekli gördüğü durumlarda, hasar ve kaza raporu talep edebilecektir.

1.4.6 Eşya’nın çalınması durumunda durum derhal HAFİF YÜK TAKSİ’ye sözlü olarak bildirilecek, akabinde en yakın polis merkezine ifade verilerek, ilgili tutanak HAFİF YÜK TAKSİ ile paylaşılacaktır. Çalınan eşyalardan her zaman HİZMET VEREN bizzat sorumlu olacak ve HİZMET ALAN ile HAFİF YÜK TAKSİ’ın her türlü zararını derhal karşılayacaktır.

1.4.7 HİZMET VEREN ayrıca söz konusu olabilecek her türlü şüpheli durumda taşıma hizmetini sunmaktan imtina edebilecek ancak mevcut durumu detaylarıyla birlikte derhal HAFİF YÜK TAKSİ’ye sözlü ve yazılı olarak iletecektir.

1.4.8 HİZMET VEREN, bekleme durumlarında HAFİF YÜK TAKSİ Müşteri Hizmetleri’nden onay almadan Eşya’nın teslim alınacağı ya da teslim edileceği adresten ayrılamaz

2. İPTAL KOŞULLARI

HİZMET ALAN hizmet talebi oluşturduktan sonra, hizmet talebi’nin başladığı adresin en fazla 10 Km çapında bulunan HİZMET VEREN’lere hizmet talebi yönlendirilir.HİZMET VEREN tarafından kabul edilen hizmet talebi başladığı anda ve/veya hizmet başlangıç adresinde HİZMET ALAN tarafından iptal edilen hizmet talepleri ile ilgili HİZMET VEREN hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul eder.

3. TAŞINMASI YASAK OLAN VE HİZMET VEREN’LERİN KABUL ETMEMESİ GEREKEN GÖNDERİLER

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu gereği posta tekeline giren her türlü gönderiler (mektup, zarf, üzerinde haberleşme niteliğinde yazılar bulunan kartlar vs.) ile aşağıdaki ürünlerin HİZMET VEREN tarafından taşınması yasaktır:

 • Tabiatları ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, posta gönderilerine zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri maddeler,
  (ii) Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler,
  (iii) Afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler,
  (iv) Canlı, cansız hayvanlar,
  (v) Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan posta gönderileri,
  (vi) İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde,
  (vii) Para, çek, senet vb. kıymetli evrak ile altın, gümüş gibi değerli taşlar ve ziynet eşyaları,
  (viii) Kısa sürede bozulabilecek; et, tavuk, balık, bağırsak, ham deri, mutfak yağları ve yumurta, sıvı deterjan, makine yağları, plastik ve yağlı boyalar,
  (ix) İnce ambalaj içinde ağır, sivri, ambalajı yırtabilecek maddeler,
  (x) Mermi, boş kovan, tabanca, av tüfekleri, her türlü havalı ve ateşli silah.,
  (xi) Sarımsak, soğan vb. kokusu diğer gönderilere sinebilecek ürünler,
  (xii) Organ ve cenaze,
  (xiii) Alkol, tütün ve tütün mamulleri.

(xiv) Hizmet esnasında birden fazla yolcu taşımak

EK-3: FİNANSAL ŞARTLAR VE ÖDEME

1. HİZMET VEREN, Eşya’ya gelebilecek zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek talepleri karşılamaya yetecek düzeyde finansal olanaklara sahip olduğunu, Hizmet’e konu Eşya’yı taşımadan önce bu hususu ayrıca ve özellikle değerlendirdiğini, olası zararlara karşı güncel ve geçerli bir sigortasının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. HİZMET VEREN; gerçekleştirdiği ve/veya Hizmet Bedeli almaya hak kazandığı her Hizmet için, Uygulama’da, taşıma mesafesine paralel olarak tespit edilen Taşıma Bedeli ödemesine hak kazanacaktır. Taşıma Bedeli ve HAFİF YÜK TAKSİ Hizmet Bedeli, HİZMET ALAN’dan, nakit, banka transferi ve/veya kredi kartı ile yetkili ve lisanslı ödeme kuruluşu tarafından tahsil edilecektir. Tahsil edilen toplam bedelin %20’si HAFİF YÜK TAKSİ Hizmet Bedeli’dir.Nakit ödemeler HİZMET VEREN tarafından alınacak olup, HAFİF YÜK TAKSİ Hizmet Bedeli hizmet tarihinde ve/veya en geç 1(BİR) iş gününde HAFİF YÜK TAKSİ hesabına HİZMET VEREN tarafından gönderilecektir. Banka transferi ile ve/veya kredi kartı ile yapılan ödemelerde ödemenin hesaba geçmesi durumunda en geç 3(ÜÇ) iş günü içerisinde hak edilen hesaba yatırılacaktır Bankalar kaynaklı kesintiler ve gecikmelerden HAFİF YÜK TAKSİ hiçbir durumda sorumlu tutulmayacaktır.                                                                                        

Hafif Yük Nakliye ve Motor Kurye Hizmetlerimizden Yararlanmak İçin Google Play veya App Storedan
HEMEN ARA!